1.1 Đăng nhập vào hệ thống

Khi bạn vào website để sử dụng được các chức năng của website bạn phải đăng nhập vào khung đăng nhập như hình (nằm ngay bên dưới menu)

Sau khi điền chính xác tên đăng nhập và mật khẩu bấm nút đăng nhập để vào website

Màn hình sau đây hiện lên sau khi đăng nhập thành công

1.2 Tiến hành đăng ký

Chọn "ĐĂNG KÝ MÔN HỌC" để đăng ký môn học.

Trang đăng ký gồm 3 phần

Phần 1: Phần lọc để tìm nhanh các môn cần đăng ký

Phần 2: Phần hiển thị danh sách các môn học muốn đăng ký (dựa theo điều kiện lọc)

Phần 3: Phần hiển thị danh sách các môn đã được chọn hoặc đã đăng ký trước đó.

@ Phần 1: Phần Lọc

Gồm 2 phần lọc theo môn học và lọc theo điều kiện (nên dùng lọc theo môn học)

  1. -    Lọc theo môn học là giúp để tìm nhanh đến môn học cần đăng ký nếu biết mã môn học hoặc tên môn học cần tìm bằng cách nhập mã môn hoặc tên môn vào ô text sau đó bấm nút lọc phần hiển thị sẽ hiển thị đúng môn học bạn đã nhập thông tin lọc
  2. -    Lọc theo điều kiện dùng để lọc cùng lúc nhiều môn học theo điều kiện “Lớp” hoặc , “Khoa” trong ô lọc thứ 1, ô lọc thứ 2 hiển thị tên lớp hoặc khoa (tùy theo ô lọc thứ 1), click vào ô lọc thứ 2 để chọn  tên lớp hoặc khoa . Sau đó bấm lọc

 @ Phần 2:      Phần hiển thị danh sách các môn để chọn đăng ký

     Chú ý : Check chính xác vào Mã MH cần đăng ký, vì có thể cùng tên Môn học nhưng Mã MH lại khác nhau(nên xem Mã môn học trên bảng điểm)

Phần này hiển thị danh sách các môn học theo điều kiện lọc phía trên với các thông tin của môn học bao gồm

      (nếu môn học là đăng ký là môn có chia tổ thực hành hoặc thảo luận)

 

VD : 12-4----90123 : là môn học học vào tuần 1, 2,4,9,10,11,12,13 của học kỳ còn học vào thứ mấy học trong mấy tiết thì xem các cột thứ, tiết bắt đầu số tiết .

 

Các thông báo lỗi thông dụng là: